1990 සුවසැරිය මෙහෙයුම් නොනවත්වා පවත්වා ගෙන යාමට රජයට මුදල් වෙන් කරන ලෙස යෝජනා…

1990 සුවසැරිය, නොමිලේ ගිලන්රථ සේවාවේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට මුදල් වෙන් කරන ලෙස විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ද සිල්වා මහතා හදිසි ගිලන්රථ සේවාව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය මුදල් වෙන් කරන ලෙස රජයට බලකරමින් පුද්ගලික අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළේය.

1990 සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවාව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන හිඟ වී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

1990 සුවසැරිය පදනම 2018 පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් පිහිටුවන ලදී.

නොමිලේ ගිලන් රථ සේවාව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වී වසර 5 කට වැඩි කාලයක් ගත වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *