ළඟදීම ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් වයස අවුරුදු 21 වන විට උපාධි සම්පූර්ණ කරනවා – ඇමැති සුසිල්

යෝජිත නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන්ට වයස අවුරුදු 21 සම්පූර්ණ වන විට විශ්වවිද්‍යාල උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

ළමයෙකුට වයස අවුරුදු 17 සම්පූර්ණ වන විට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලැබිය හැකි බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“ඒ වගේම පෙර ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ නව සංකල්පයක් ළඟදීම හඳුන්වා දෙනවා,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *