හෝමාගම කර්මාන්තශාලා දෙකක් ගින්නකින් විනාශ වෙයි

හෝමාගම කර්මාන්තපුරයේ ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

මෙම ගින්න හටගෙන ඇත්තේ හෝමාගම කර්මාන්තපුරයේ පිහිටි රසායනික ද්‍රව්‍ය ගබඩාවකය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *