හෙට සිට විදුලි ගාස්තු 75%කින් ඉහළට…

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) සියලුම කාණ්ඩ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් විදුලි බිල 75% කින් වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට අනුව, විදුලි බිල 75%කින් වැඩි කිරීම 2013 වසරෙන් පසු පළමු වතාවටය.

විදුලි බිල වැඩි කිරීම හෙට (10) සිට ක්‍රියාත්මක වන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා අද මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

ඒකක 0 සිට 30 දක්වා භාවිත කරන පාරිභෝගිකයින් සඳහා විදුලි බිල 264% කින් වැඩි කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලයට අවසර දී ඇති අතර උපරිම බිල රුපියල් 198 කි.

ජනක රත්නායක වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ඒකක 31-60 අතර පාරිභෝගිකයින්ගේ බිල්පත් උපරිමය රු. 211% කින් වැඩි කරන බවයි. 599.

ඒකක 61- 90 පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිල 125% කින් සහ ඒකක 91- 120 පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිල 89% කින් වැඩි කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ඒකක 121 ත් 180 ත් අතර පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි බිල 79% කින් වැඩි කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.