හෙට පාර්ලිමේන්තුව රැසිවීමට තීරණය කරයි

හෙට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට අද පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබේ.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පැවසුවේ හෙට දිනයේ උදෑසන 10 සිට සවස 4.30 දක්වා එලෙස පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.