හිඟ තාවකාලික කාඩ්පත් ලක්ෂ 6ක් ආවරණය කිරීම සඳහා එක් දිනකදී කාඩ්පත් 50ක් මුද්‍රණය කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කරයි.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර ඇති තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත් ලක්ෂ 6ක් ආවරණය කිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ගන්නා තෙක් එක්දින සේවා ක්‍රමය යටතේ බෙදා හැරීමට නියමිත රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත් 50ක් මුද්‍රණය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව දෙපාර්තමේන්තු කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ වීරසිංහ මහතා පැවසීය.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ධාරිතාවය ආවරණය කිරීම සඳහා කාඩ්පත් ලක්ෂ 5ක් ලැබී ඇති බවත්, එම කාඩ්පත් මුද්‍රණය කිරීම පසුගිය සඳුදා (14) සිට ආරම්භ කළ බවත් ඔහු පැවසීය.

“දිනක් ඇතුළත කාඩ්පත් 1,700ක් මුද්‍රණය කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාව තිබෙනවා. එක්දින සේවාව සඳහා කාඩ්පත් 50ක් මුද්‍රණය කිරීමේදී ඉතිරි දෛනික ධාරිතාව (1,650) ලක්ෂ 6ක ඉලක්කය සපුරා ගන්නා තෙක් මුද්‍රණය කෙරෙනවා,” ඔහු පැවසීය.

හිඟ මුදල් පියවන තුරු එක්දින සේවා ක්‍රමය යටතේ දිනකට රියදුරු බලපත්‍ර කාඩ්පත් 50ක් මුද්‍රණය කිරීමට ඩී.එම්.ටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.