හර්ෂ ඔහුගේ යෝජිත ගෙවන බදු ව්‍යුහය හෙළි කරයි

ප්‍රධාන විපක්ෂයේ සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා විසින් රටින් සැලකිය යුතු ලෙස වෘත්තිකයන් පිටතට ගලා ඒම සඳහා විකල්ප ගෙවීමේ ක්‍රමයක් යෝජනා කර ඇත.

“මගේ යෝජිත ගෙවන බදු ව්‍යුහය වෘත්තිකයන්ට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සමෘද්ධියට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්නේ කෙසේදැයි කල්පනා කරනවාද? අපගේ බදු කැල්කියුලේටරය පරීක්ෂා කරන්න! විවිධ වැටුප් මට්ටම්වල වත්මන් සහ යෝජිත පද්ධති සසඳන්න. මෙම වෙනස PAYE වෙතින් අපේක්ෂිත රුපියල් බිලියන 100 ක ශුද්ධ වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *