හන්තානේ ගින්න පාලනය කරයි

හන්තාන, මහකන්ද ප්‍රදේශයේ ඊයේ(07) පස්වරුවේ හට ගත් ගින්න පාලනය කර තිබේ.

පයිනස් වගාකර ඇති ප්‍රදේශයක එම ගින්න හටගත් බව මහනුවර ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කළ අතර මහනුවර ගිණි නිවිමේ ඒකකය, යුද හමුදාව සහ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව අදාල ගින්න මැඩපවත්වා තිබේ.

ගින්නෙන් අක්කර භාගයක පමණ භුමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බව වාර්තාවේ.

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *