සෙස් බදු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය මිල ඉහළට…

සෙස් බද්ද නිසා පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය මිල අහස උසට නැඟී ඇති බවට විපක්ෂය ප්‍රකාශ කරද්දී මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පැවසුවේ ආනයනික ලිපි ද්‍රව්‍ය සඳහා පමණක් සෙස් බද්ද පනවා ඇති බවයි.

“ආනයනය කරන ලිපි ද්‍රව්‍ය සඳහා පමණක් සෙස් බද්දක් පනවා තිබෙනවා. සෙස් බද්දෙන් ලැබෙන ආදායම පිටරටින් ගෙන්වීම වෙනුවට ලිපිද්‍රව්‍ය දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීමට යොදවනවා” යැයි අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.

“දේශීය ලිපි ද්‍රව්‍යවල මිල වැඩි කර නැහැ,” ඔහු පැවසීය.

මීට පෙර විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල කියා සිටියේ CR පොතක මිල රුපියල් 800 දක්වාත්, බෝල් පොයින්ට් පෑනක මිල රුපියල් 800 දක්වාත් වැඩි කර ඇති බවයි. 180. දරුවන්ට තවදුරටත් ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් නොමැති බැවින් පීඩාවට පත් වේ,” ඔහු පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරසුමන වීරසිංහ කියා සිටියේ ජනවාරි මාසය වන විට නව පාසල් වාරය ආරම්භ වන බැවින් ඊට පෙර යමක් කළ යුතු බවයි. “ළමයින්ට ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේදී නව වාරය සඳහා ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට සිදුවේ. ඒ නිසා අපි රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ලිපි ද්‍රව්‍ය සඳහා වන සෙස් බද්ද වැඩි කිරීමේ තීරණය ආපසු හරවන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.