සූර්ය බලශක්තිය සඳහා ගාස්තු ගාස්තු සංශෝධනය කෙරේ

පියස්සේ සූර්ය බලශක්තිය සහ අනෙකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සඳහා නව ගාස්තු අනුපාත අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

මෙම තීරණය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර විසින් X හි සටහනක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

2024 ජූලි 1 දින සිට බලපැවැත්වෙන සංශෝධනය, USD අනුපාතය, පොලී අනුපාත සහ අනෙකුත් ආර්ථික සාධක සලකා බලන 2022 දී සම්මත කරන ලද සූත්‍රයක් මත පදනම් වේ. මෙම සූත්‍රය මඟින් තීරුබදු අනුපාත වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කරන බව සහතික කරයි

“මෙගාවොට් 10 ක් යටතේ වහල මත සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති සහ අනෙකුත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති මුලපිරීම් සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙම සංශෝධිත ගාස්තු වල අරමුණයි” යනුවෙන් අමාත්‍ය විජේසේකර ප්‍රකාශ කළේය. “මෙම තීරණය පුළුල් පාර්ශවකරුවන්ගේ උපදේශන සහ තීරුබදු කමිටුවේ සවිස්තර වාර්තාවක් අනුගමනය කරයි.”

වහලයේ සූර්ය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා සංශෝධිත ගාස්තු අනුපාත සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති පෝෂණ ගාස්තු පහත පරිදි වේ:

සංශෝධිත වහල ඉහළ ගාස්තු (වසර 20 පැතලි අනුපාතය):

– 500kW දක්වා: kWh සඳහා රු. 27.06
– 500kW ට වැඩි: kWh සඳහා රු. 23.18

සංශෝධිත පෝෂණ ගාස්තු (වසර 20 පැතලි අනුපාතය):

– සූර්ය: kWh සඳහා රු. 25.48
– Mini Hydro: kWh සඳහා රු. 30.53
– සුළඟ: kWh සඳහා රු. 29.86
– ජෛව ස්කන්ධය: kWh සඳහා රු. 52.77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *