සිසුන් 800,000 කට වැඩි පිරිසකට රුපියල් 3000 ක සපත්තු වවුචරයක්

ආර්ථික දුෂ්කරතා ඇති පවුල්වල පාසල් සිසුන් ලක්ෂ 8කට අධික පිරිසකට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පාවහන් මිලදී ගැනීම සඳහා වවුචර්පත් නිකුත් කෙරේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවැසුවේ රු. සති තුනක කාලයක් තුළ පාසල් සිසුන් 800,000කට වවුචර 3000ක් පිරිනැමේ.

ආර්ථික අපහසුතා ඇති දරුවන්ට මෙම දීමනාව පිරිනැමීමට කටයුතු කරන බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය. 2024 දී වවුචරයේ ප්‍රමාණය තවත් වැඩි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

2024 වසරේ සිට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන පරිවර්තනීය වෙනස්කම් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය. මෙම වෙනස්කම් අතරින් පරිපාලනමය වෙනස්කම් මුලින්ම හඳුන්වා දෙනු ලබන අතර විෂයමාලා සංවර්ධනයටද ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ. මෙම නව ක්‍රියාකාරකම් හමුවේ සිසුන් දිනපතා පාසලට පැමිණීමත් පන්ති කාමරයේ රැඳී සිට මොඩියුලර් ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදීමත් අනිවාර්ය වේ.

මේ පියවර යටතේ ප්‍රාථමික පන්තිවල විභාග හැකිතාක් අඩු කළ යුතුයි. පෙර ළමාවිය ඉගැන්වීම විධිමත් කර උපාධිධාරී පුහුණු ගුරුවරුන් ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් ලෙස බඳවා ගැනේ. ප්‍රාථමික සිසුන් මුහුණ දෙන බර අඩු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කරන බව ද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *