සිවිල් ගුවන් සේවා බැසිල්ගේ බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පැමිණි දිනයේ ගුවන් තොටුපළේ පැවති කිසිදු උත්සවයක් වෙනුවෙන් එක සතයක්වත් ගෙවීම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ පසුගිය ඉරිදා ප්‍රභූ විවේකාගාර සේවාව හරහා BIA වෙත පැමිණි අතර එහිදී ලබාදුන් සිසිල් බීම සඳහා බිල්පත් ගෙවා නොමැති බව වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *