සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු සාමාජිකයින්ගේ ද්විත්ව භූමිකාව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් විමර්ශනය කරයි

පූජනීය ස්ථානවල, රාජ්‍ය ආයතනවල සහ වෙනත් ආයතනවල රාජකාරි කටයුතු සඳහා පවරා ඇති සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාජිකයින් සිය රාජකාරි කටයුතුවලින් ඔබ්බට ගොස් ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වන්නේද යන්න පිළිබඳව විමර්ශනයක් සිදුකරන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් නඩත්තු රාජකාරිවලට අදාළ නොවන ක්‍රියාකාරකම්වලට (ආගමික ස්ථානවල, කෘෂිකාර්මික කටයුතු, අලි වැටවල් නඩත්තු කිරීම සහ වෙනත් විවිධ ආයතනික වගකීම්) සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණයක් පවත්වා වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එයාර් වයිස් මාර්ෂල් රොෂාන් බියන්විල මහතාට නියෝග කර තිබේ.

තවද, CSD නිලධාරීන් එවැනි ආයතනවලට අනුයුක්ත කිරීම පාලනය කරන අදාළ නියෝග සමාලෝචනය කර යාවත්කාලීන කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දී ඇත.

නිල උපදෙස් කඩ කරන CSD නිලධාරීන්ගේ සේවය වහාම අවසන් කරන ලෙස ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *