සියළුම කැබිනට් ඇමතිවරුන් ඉල්ලා අස්වේ…

කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියළු ඇමතිවරුන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

අගමැතිවරයා සමග පැවැති සාකච්ජාවෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *