නාම යෝජනා

සියලු පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි

Share this Article

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියළුම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබේ. පොලිස් මූලස්ථානයේ මාධ්‍ය කොට්ඨාසය මගින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන් වන්නේ අප්‍රේල් මස 10 දක්වා පොලිස් නිළධාරීන්ගේ නිවාඩු හා විවේක අවලංගු කර ඇති බවයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.