සියයට පහක රඳවා ගැනීමේ බද්ද ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ආපසු

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ පොලී ආදායම මසකට රුපියල් 100,000 ට අඩු නම් ඔවුන්ගේ පොලී සහ බදු අය කළ හැකි ආදායම මත අයකරනු ලබන සියයට පහක රඳවා ගැනීමේ බද්ද සැප්තැම්බර් 10 වැනිදායින් පසු ආපසු ගෙවීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසුවේ, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මුදල් අමාත්‍ය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමඟ මෙම තීරණය ගත් බවයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු අනාවරණය කළේ ඊයේ (29) කොළඹදී පැවති දේශීය ආදායම් තක්සේරුකරුවන්ගේ සංගමයේ (IRAU) දසවැනි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගි වෙමිනි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගෙන් පමණක් නොව, වසරකට රුපියල් මිලියන 1.2 කට වැඩි පොලී ආදායමක් ලබන අයගෙන් ද සියයට පහක රඳවා ගැනීමේ බද්දක් 2023 ජනවාරි 1 වැනිදා සිට අය කර ඇත.

නමුත් රුපියල් 1000 ට අඩු ආදායම් ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට මෙම රඳවා ගැනීමේ බද්ද ආපසු ගෙවන ලෙස බොහෝ ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇත. මසකට 100,000. “අපි එය සානුකම්පිතව සලකා බලා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සාකච්ඡා කර රඳවා ගැනීමේ බද්ද ලෙස අඩු කරන ලද සියයට පහ රුපියල් 100 ට අඩු පොලී ආදායමක් ලබන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ආපසු ලබා දීමට කටයුතු කළෙමු. මසකට 100,000. ඒ අනුව සැප්තැම්බර් 10 වැනිදා සිට අඩු කළ මුදල ආපසු ලබාදීමට ඔවුන් එකඟ වුණා,” ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *