සිමෙන්ති මිල නැවතත් ඉහළ ට

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 177කින් ඉහළ දැමීමට එම සමාගම් තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල වන්නේ රුපියල් 1,275කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *