සිකුරාදා පැය 12ක විදුලි කප්පාදුවක්…

තාප බලාගාර සඳහා සීමිත ඉන්ධන සැපයුමක් හේතුවෙන් පැය 12 ක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා ලංවිම ඉල්ලීම සිකුරාදා (අප්‍රේල් 1) PUCSL විසින් අනුමත කරන ලදී.

ABCDEF ප්‍රදේශ – උදේ 4 සිට 6 දක්වා පැය 2 ක්, උදේ 8 සිට 12 දක්වා පැය 4 ක් සහ සවස 4 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය 6 ක්.
GHIJKL ප්‍රදේශ – උදේ 6 සිට 8 දක්වා පැය 2, දහවල් 12 සිට 4 දක්වා පැය 4 සහ සවස 6 සිට 12 දක්වා පැය 6 දක්වා
PQRS ප්‍රදේශ – උදේ 4 සිට 6 දක්වා පැය 2 ක්, උදේ 8 සිට 12 දක්වා පැය 4 ක් සහ සවස 4 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය 6 ක්
TUVW ප්‍රදේශ – උදේ 6 සිට 8 දක්වා පැය 2, දහවල් 12 සිට 4 දක්වා පැය 4 සහ සවස 6 සිට 12 දක්වා පැය 6 දක්වා.
MNOXYZ ප්‍රදේශ – උදෑසන 5.30 සිට 9 දක්වා පැය 3 යි මිනිත්තු 30 ක් සහ සවස 4 සිට 6 දක්වා පැය 2 යි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *