සිකුරාදා දක්වා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන නිවේදනය කරයි.

සිකුරාදා (16) දක්වා පැය 2 යි මිනිත්තු 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) අද අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V සහ W යටතේ එන ප්‍රදේශ එක අත්දැකීමක් වනු ඇත. – දිවා කාලයේ පැය එකයි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *