සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු නැකැත් අවුරුදු නැකත් ලිත – 2023

සිරිත් විරිත් හා සම්ප්‍රදායන් අනුගමනය කරමින්, මෙවර සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුද්දේ නැකැත් වගුව වන ‘නැකත් සීට්ටුව’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *