සාමාන්‍ය සේවාව ඇතුළුව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ආශ්‍රිත ගාස්තු 10කින් වැඩි කරයි.

බ්‍රහස්පතින්දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා පනවා තිබූ ගාස්තු ඉහළ දමා තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *