සාමාන්‍ය වාහන සඳහා තවදුරටත් ඉන්ධන පිරවුම් නැත, වාහන කාණ්ඩ සඳහා සීමාවන් හඳුන්වා දෙයි.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සැහැල්ලු වාහන සඳහා ඉන්ධන පොම්ප කිරීම සීමා කර තිබේ.

නව සීමාවන් පහත දැක්වේ:

බයික්: රු. 1000/=
ත්‍රිරෝද රථ: රු. 1500/=
කාර් / වෑන් / ජීප්: රු. 5000/=
නමුත් බස්, ලොරි වැනි බර වාහන සඳහා සීමාවන් පනවා නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *