ස්වාධීනත්වය සහ දැඩි මුදල් මුද්‍රණ සීමා කිරීම් සහතික කරමින් මහ බැංකු පනත සම්මත විය

පසුගිය 15 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන මහ බැංකු පනත මගින් බැංකුව සහ එහි කටයුතු වඩාත් ස්වාධීන කර ඇති බව වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

නව පනත යටතේ, මහ බැංකුව විසින් මුදල් මුද්‍රණය කිරීම දැන් විශේෂ ආරක්‍ෂාව හෝ සෞඛ්‍ය ගැටලු වැනි සුවිශේෂී අවස්ථාවන්ට සීමා කර ඇති අතර නිකුත් කරන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල වටිනාකමින් 5% ඉක්මවිය නොහැක.

උද්ධමන ඉලක්කයක් කරා වැඩ කිරීමටත්, එය සපුරාලීමට අසමත් වුවහොත් හේතු දැක්වීමටත් මහ බැංකුවට අවශ්‍ය වේ.

සැලකිය යුතු කරුණක් නම්, භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා තවදුරටත් මහ බැංකුවේ අධිපතිවරුන්ගේ මහා මණ්ඩලයට සහ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයට සහභාගී නොවීමයි. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ සුදුසුකම් දැන් පනතට ඇතුළත් කර ඇති අතර ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.

“ඒ පත්කිරීම් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් අනුමත කළ යුතුයි. මීට අමතරව මහ බැංකු අධිපතිවරයා කැඳවීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *