සමුද්‍ර කෞතුකාගාරයේ ලක්ෂ 16ක මුල්‍ය වංචාවක්

ගාල්ල සමුද්‍ර  කෞතුකාගාරයේ  ප්‍රවේශපත්‍ර ආදායම බැංකුගත කිරිමේ දි  2014 ජනවාරි සිට 2022 අගෝස්තු මස දක්වා කාලය තුළදි රුපියල් 1,652,605 මුල්‍ය වංචාවක්  සිදුවි ඇති බැව් ජාතික විගණන  කාර්යාලය මගින් නිකුත්කොට ඇති විගණන වාර්තාවක සදහන් වේ.

කෞතුකාගාරයේ  ප්‍රවේශපත්‍ර ආදායම බැංකුගත කිරිමේ දි  සිදුවි  ඇති  මුල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබද 2023 මැයි මස 31 දින ඉදිරිපත්කොට ඇති මුලික  විමර්ශන වාර්තාව අනුව  මෙම තොරතුරු අනාවරණය වි ඇත.

ඒ අනුව කෞතුකාගාර දේපාර්තමේන්තුව වෙත  අහිමිකර ඇති  සමස්ථ ආදායම  රුපියල් 1,652,605 ක මුදලක් බවද  මෙකි වාර්තාවේ සදහන් වේ.

අලෙවිකළ ප්‍ර වේශ පත්‍ර ආදායම් පිළිබද  දෛනික ලේඛන තුලනය කිරිමත්, මුදල් බැංකුගත කිරිමත්, අක්‍රමිකතාවයට වගකිවයුතු  ස්ථානභාර නිලධාරියා විසින් සිදුකොට තිබු බවද විගණන වාර්තාවේ සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *