සඳුදා, අඟහරුවාදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන නිකුත් කරයි.

හෙට (25) සහ අඟහරුවාදා (26) පැය තුනයි මිනිත්තු විස්සක් සඳහා විදුලිය විසන්ධි කිරීමේ කාලසටහන අද ප්‍රකාශයට පත් කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) පවසයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (CEB) ඉල්ලීමකට අනුව හෙට දිනයේ විදුලිය විසන්ධි කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන් බව ඔවුහු පැවසූහ.

ඒ අනුව A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T, U, V සහ W යන දෙක සඳහා විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇත. පැය 9.30 සිට 5.30 දක්වා සහ සවස 5.30 සිට 9.30 දක්වා පැය එකයි විනාඩි විස්සක්.

සීසී ප්‍රදේශයට පෙරවරු 6 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා පැය තුනක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරේ

පවතින විදුලිය විසන්ධි වීම හේතුවෙන් විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට සිදුවන අපහසුතාවය පිළිබඳව මහජන උපදේශන කොමිෂන් සභාව කණගාටුව පළ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *