සත්වෝද්‍යානයේ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සඳහා නව ගාස්තු ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සත්වෝද්‍යාන සහ උද්‍යානවල ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් සඳහා රජය විසින් ගාස්තු හඳුන්වා දී ඇත.

ගැසට් නිවේදනයකට අනුව සත්වෝද්‍යානයේ සතුන්ට ආහාර ලබාදීම, සතුන් සමඟ ඡායාරූප ගැනීම, දේශීය හා විදේශීය අමුත්තන්ට අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මෙම ගාස්තු අය කෙරේ.

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් දෙහිවල සත්වෝද්‍යාන, පින්නවල අලි අනාථාගාරය, පින්නවල සත්වෝද්‍යානය සහ රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය සඳහා නව ගාස්තු 2023 මැයි 02 දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *