සකුරායි ගුවන් සමාගමේ සියලු ගුවන් සේවා අත්හිටුවීමට පියවර

සීමාසහිත සකුරායි ඒවියේෂන් ලිමිටඩ් හි හදිසි ගුවන් යානා ගොඩබෑම සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන පරීක්ෂණ අවසන් වන තුරු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගුවන් ගමන් අත්හිටුවා ඇති බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ (සීඒඒ) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *