සංශෝධිත වීසා ගාස්තු සහ අනෙකුත් ගාස්තු අද සිට ක්‍රියාත්මක වෙයි.

වීසා සහ අනෙකුත් ගාස්තු සඳහා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංශෝධිත ගාස්තු අද, 2022 දෙසැම්බර් 1 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

සංශෝධිත ගාස්තුවලට ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසි පනත යටතේ කාණ්ඩ කිහිපයක් ඇතුළත් වේ.

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව රු. 345,000 සිට ඇමරිකානු ඩොලර් 2,000 දක්වා.

සහතික පත්‍රවල සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීමේ ගාස්තුව රු. 1,150 සිට රු. 2000

අනෙකුත් සංශෝධිත ගාස්තු පහත පරිදි වේ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *