සංවිධාන 13ක් විරෝධතාකරුවන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගේ මර්දනය හෙළා දකී.

13 ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවේ සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගේ ප්‍රචණ්ඩ මර්දනය සහ වැඩිවන පළිගැනීම් හෙළා දකී. 2022 ජූලි 22 වන දින කොළඹ විරෝධතා කඳවුරට අත්අඩංගුවට ගැනීම්, බිය ගැන්වීම් සහ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය ඇතුළත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.