සංචාරකයින් පැමිණිමේ වර්ධනයක්

ගෙවිගිය මාසයේ මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් දෙලක්ෂය ඉක්මවා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය නිකුත් කරන වාර්තාවේ දැක්වේ. එසේ පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 218,350 කි.

පෙබරවාරි මාසයේ 29 දින ගිය මසට සාපේක්ෂව පැමිණි සංචාරකයින් දසදහස ඉක්මවා ඇත.

මේ අනුව පසුගිය මාසයේ වැඩිම සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවක් පෙබරවාරි 24 වන දින පැමිණ ඇති අතර 10,014 සංචාරකයින් පිරිසක් මෙරටට පැමිණ ඇත.

ගිය වසරට අනුව මේ වසරේ සියයට පනහක පමණ සංචාරකයින්ගේ වර්ධනයක් පවතින බව එම අධිකාරිය නිකුත් කරන වාර්තාවේ දැක්වේ.

රුසියාවෙන් පැමිණි සංචාරකයින් 32,030ක්ද ඉන්දියාවෙන් 30,027ක්ද එක්සත් රාජධානියෙන් 20,614ක්ද මෙරටට පැමිණ ඇත.

මීට අමතරව ගෙවී ගිය මාස දෙකෙහි මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 426,603 කි.

එය සියයට 102ක වර්ධනයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *