සංගීත සංදර්ශන, චිත්‍රපට සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව වැඩි කෙරේ

චිත්‍රපට (දේශීය හා විදේශීය), වේදිකා නාට්‍ය, සංගීත හා රංග සංදර්ශන වැනි මහජන ප්‍රදර්ශන සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් සංශෝධනය කර ඇත.

ඒ අනුව විදේශීය චිත්‍රපට සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව රු. 40,000 සිට රු. 20,000 ක් වන අතර දේශීය චිත්‍රපට සඳහා ගාස්තුව රු. 15,000 සිට රු. 10,000 කි.

සංගීත හා ප්‍රසංග සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව ද පහත පරිදි වැඩි කර ඇත.

(i) දේශීය කලාකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් එළිමහන් ප්‍රසංග – රු. 3,750.00 කි
(ii) ප්‍රාදේශීය කලාකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ශාලාවක පැවැත්වෙන ප්‍රසංග – රු. 3,000.00 කි
(iii) විදේශීය කලාකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් එළිමහන් ප්‍රසංග – රු. 37,500.00 කි
(iv) විදේශීය කලාකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ශාලාවක පවත්වන ලද ප්‍රසංග – රු. 22,500.00 කි
(v) රූපවාහිනී නාලිකා මගින් සෘජුවම සංවිධානය කරන ලද වේදිකා සංදර්ශන සහ ප්‍රසංග – රු. 37,500.00 කි

දීර්ඝ කාලීන සහ කෙටි කාලීන වේදිකා නාට්‍ය සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තුව රු. 500 ක් සහ රු. පිළිවෙලින් 250 කි.

බලපත්ර ගාස්තුව රු. 2,000.00 පෙර පාසල් රංග සංදර්ශන සඳහා හඳුන්වා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *