සංක්‍රමණික සේවකයන් සඳහා තිබූ පහසුකම අවභාවිත වේ

සංක්‍රමණික සේවකයන්ට විදුලි වාහන ආනයනය කිරීමේ පහසුකම අවභාවිත කරමින් රුපියල් බිලියන 1.2කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් විදුලි මෝටර් රථ 119ක් ආනයනය කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමවේද පිළිබඳ කාරක සභාව පවසයි.

මේ අතරින් වාහන 75ක් එක් සමාගමකින් ආනයනය කර ඇත.

වාහන ආනයනය කිරීමට පෙර එහි බලපත්‍ර අලෙවි කිරීමට පියවර ගත්තා.

ඩොලර් 250,000ක් වටිනා බලපත්‍රයක් විකිණීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5ක තීරු බද්දක් අය කරන බව කමිටුව හමුවේ අනාවරණය විය.

මේ හරහා රජයේ බදු ආදායම කපා හැරීමෙන් ජාවාරම්කරුවන් සැලකිය යුතු ආදායමක් උපයාගෙන ඇත.

එම පහසුකම් අවභාවිත කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා දන්වා සිටියි.

අදාළ වාහන සඳහා නියමිත පරිදි රේගු බදු අය කළේ නම් ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් රටට ලැබෙන ආදායම නැවත ගණනය කරන ලෙස ඔහු නිර්දේශ කළේය.

අදාළ බලපත්‍ර විධිමත් ලෙස භාවිත කිරීම සහතික කිරීම සඳහා කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය එක්ව කටයුතු කළ යුතු බවට ද ඔහු නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *