ශිරාස් යූනුස්ට නිල තනතුරක් ලබා දී නෑ – අගමැති කාර්යාලය

ශිරාස් යුනුස් මහතා අග්‍රාමාත්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු නොකරන බවත්, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් එවැනි තනතුරක් ලබා දී නොමැති බවත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැහැදිලි කළා.

ශිරාස් යුනුස් මහතා මුස්ලිම් කටයුතු පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරන බවට කරන ලද ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවද එහි සඳහන්.

එසේම ඔහුට අගමැති කාර්යාලයෙන් කිසිදු තනතුරක් ලබා දී නොමැත.

ශිරාස් යුනුස්ගේ ප්‍රකාශ සම්පූර්ණයෙන්ම පුද්ගලික ඒවා වන අතර, ඒවා අනුමත නොකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *