ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට ඩොලරයක් සඳහා රුපියල් 38ක දිරි දීමනාවක්..

අභ්‍යන්තර සේවක ප්‍රේෂණ සඳහා දිරි දීමනා වැඩි කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

දැනට රජය විසින් රු. ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් එවන USD එකකට 10ක්.

අභ්‍යන්තර සේවක ප්‍රේෂණ සඳහා දිරි දීමනා රු. 38 USD එකකට.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *