ශ්‍රී ලංකාව ඊයේ දින රුපියල් බිලියන 119.08ක මුදල් මුද්‍රණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බදාදා රුපියල් බිලියන 119.08 ක් මුද්‍රණය කර ඇත.

එය වසර තුළ එක් දිනක් තුළ මුද්‍රණය කළ ඉහළම වාර්තාගත මුදල විය.

මෙම වසර (2022) තුළ ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය වෙළෙඳපොළට එකතු වූ මුළු මුදල රු. බිලියන 432.76 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *