ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නීතීඥවරියන්ගේ ඇඳුම සංශෝධනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥවරියන්ගේ ඇඳුම සංශෝධනය කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 2023 මාර්තු 30 දිනැති ගැසට් පත්‍රයක් මගින් නීතිඥවරියන් සඳහා වන ඇඳුම සංශෝධනය කර ඇත.

සංශෝධිත ඇඳුම පහත පරිදි වේ.

  • සාරිය සහ ජැකට් සුදු, කළු, සුදු, අළු හෝ මුඩු
  • සුදු බ්ලවුසයක් සහ කළු කබායක් සහ සපත්තු සහිත කළු කලිසම්
  • සුදු බ්ලවුසයක් සහ කළු කබායක් සහ සපත්තු සහිත කළු සායක්.

ගැසට් පත්‍රය : http://documents.gov.lk/files/egz/2023/3/2325-44_E.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *