ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත ඉහළ නංවයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය (CBSL) 2023 මාර්තු 03 වැනි දින පැවති රැස්වීමේදී මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) පදනම් 100 කින් ඉහළ නැංවීමට තීරණය කළේය. 2023 මාර්තු 03 වැනි දින ව්‍යාපාර අවසන් වූ දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පිළිවෙලින් සියයට 15.50 සහ සියයට 16.50 දක්වා පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *