ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය අද පැවැත්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ 62 වැනි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම 2023 මැයි 20 වැනි දින කොළඹ JAIC හිල්ටන් හිදී පැවැත්වේ.

AGM අතරතුර, 2023-2025 කාලසීමාව සඳහා නිලධාරී මණ්ඩලය තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ‘SLC මැතිවරණ කමිටුව’ විසින් පවත්වනු ලබන SLC නිලවරණ පවත්වනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාර්ශවකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පෙරවරු 10.00 ට මහා සභා රැස්වීම ආරම්භ වේ.

වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම අවසන් වීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *