ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලධාරී මණ්ඩලය ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුව ඒකමතිකව අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් ඉවත් කිරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒකමතිකව සම්මත වුණා.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අතර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් එය ස්ථිර කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *