ශ්‍රී ලංකාව FIFA අත්හිටුවීමට රටවල් 197 ක් ඡන්දය දෙයි

මාර්තු 16 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සිම්බාබ්වේ සහ ශ්‍රී ලංකාව FIFA මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අත්හිටුවන ලදී.

ලෝක පාපන්දු පාලක මණ්ඩලයේ (FIFA) ඉහළම පාපන්දු විධායකයින් ඇතුළු නියෝජිතයින් 2,000 ක් කිගාලි හි දී දිගු කලක් බලා සිටි 73 වැනි FIFA සම්මේලනය සඳහා රැස් වූහ. FIFA හි උත්තරීතර ව්‍යවස්ථාදායක ආයතනය වන FIFA කොන්ග්‍රසය, FIFA හි ඉහළ විධායකයින්, සම්මේලන සහ සාමාජිකයින් 211 ක සංගම් සහ අනෙකුත් පාපන්දු පාර්ශවකරුවන්ගේ නියෝජිතයින් එක් කරයි.

සංගම් 211 න්, සාමාජික සංගම් 199 ක් සිම්බාබ්වේ අත්හිටුවීමේ යෝජනාවකට පක්ෂව ඡන්දය දුන් අතර 197 FIFA මැතිවරණවලදී ශ්‍රී ලංකාවට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සීමා කිරීමේ යෝජනාවට ඡන්දය දුන්හ.

ජනවාරි මාසයේදී FIFA විසින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය (FFSL) විසින් දේශපාලන මැදිහත්වීම් මත අත්හිටුවන ලදී සම්මේලනයේ මැතිවරණ සූරිච් හි ප්‍රමිතීන්ට වඩා අඩු වීමෙන් පසුව.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *