ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 5කට අධික ආදායමක් උපයනවා – ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය

2024 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 5කට අධික ආදායමක් උපයා ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ (SLTDA) සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පසුගියදා කොළඹදී පැවසීය.

සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් මෙරටට මෙතෙක් උපයා ඇති ඉහළම ආදායම මෙය වනු ඇතැයි ප්‍රනාන්දු මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය. 2024 වසරේ සංචාරක පැමිණීම් මිලියන 2.3ක් මෙරටට පැමිණීමට ඉලක්ක කර ඇති බවද ඔහු පැවසීය.

වසර 2023 දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඩොලර් බිලියන 2.3ක් උපයනු ඇති බවත්, මේ වසරේ මෙරටට පැමිණීම් මිලියන 1.6ක් අපේක්ෂා කරන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය. 2029 වසරේ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඩොලර් බිලියන 9ක් උපයා ගැනීමටත් සංචාරකයින් මිලියන හතරක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත් ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වන බව ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *