ශ්‍රී ලංකාව විදේශීය ආයෝජකයින් සඳහා දිගු කාලීන පදිංචි වීසා යෝජනා ක්‍රමයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

විදේශ ආයෝජකයින් සඳහා දීර්ඝ කාලීන නේවාසික වීසා නිකුත් කිරීමේ යෝජනාවක් රජය විසින් අනුමත කර ඇත.

කලින් පැවති වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය වෙනුවට දිගුකාලීන පදිංචි වීසා නිකුත් කිරීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

දීර්ඝ කාලීන වීසා නිකුත් කිරීමට අදාළව ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනා සඳහා අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

පහත සඳහන් නිර්ණායකයන්ට යටත්ව දිගුකාලීන වීසා නිකුත් කළ යුතුය:

එක්සත් ජනපද ඩොලර් වල ආයෝජන ප්‍රමාණය මත පදනම්ව, විදේශිකයන් සහ අධ්‍යක්ෂවරුන්, ඔවුන්ගේ කලත්‍රයන් සහ අවම වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් 75,000 හෝ ඊට වඩා වැඩි ආයෝජනයක් කරන විදේශීය සමාගම්වල යැපෙන්නන් සඳහා වසර 5 සිට 10 දක්වා දිගුකාලීන පදිංචි වීසා නිකුත් කිරීම. සහාධිපත්‍ය දේපල.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිළිගත් වාණිජ බැංකුවක අවම වශයෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් 100,000ක් තැන්පත් කරන විදේශිකයන් සඳහා වසර 10ක් සඳහා නේවාසික වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට හැකි වන පරිදි “ගෝල්ඩන් පැරඩයිස් වීසා වැඩසටහන” නමින් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *