ශ්‍රී ලංකාව අප්‍රේල් මාසය සඳහා සංචාරක පැමිණීමේ 43.3% ක අඩුවීමක්…

ශ්‍රී ලංකාව අප්‍රේල් මාසය සඳහා සංචාරක පැමිණීම් සියයට 43.3 කින් පමණ පහත වැටී ඇත.

සංචාරක අමාත්‍යාංශයට අනුව, 2022 අප්‍රේල් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් 60,359ක් පැමිණ ඇත.

එය 2022 මාර්තු මාසයේදී වාර්තා වූ සංචාරක පැමිණීම් 106,500 ට වඩා සංචාරකයින් 46,141 ක පහත වැටීමකි.

ජනවාරි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් 82,327ක් පැමිණ ඇති අතර පෙබරවාරි මාසයේදී සංචාරකයින් 96,507ක් මෙරටට පැමිණීමෙන් වැඩි වීමක් වාර්තා විය.

මාර්තු මාසයේදී සංචාරක පැමිණීම් 100,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වීමෙන් පසුව, අප්‍රේල් මාසයේදී සැලකිය යුතු අඩුවීමක් දක්නට ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *