ශ්‍රී ලංකාවේ Starlink අන්තර්ජාලය සඳහා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව මූලික අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව (TRCSL) ශ්‍රී ලංකාව තුළ චන්ද්‍රිකා පදනම් කරගත් අන්තර්ජාල සේවා සැපයීම සඳහා Starlink සඳහා මූලික අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් නිවේදනය කළේය.

විධිමත් මහජන උපදේශන ක්‍රියාවලියකින් අනතුරුව අනුමැතිය ලබා දෙන බව ඔහු පැවසීය.

මේ අතර, මහජන අදහස් විමසීමේ තොරතුරු අද ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *