ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අමාත්‍යාංශ ගණන 15කට සීමා කිරීමට සැලසුම්.

මැයි 17 වැනිදා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ‘දැනට අපිට අමාත්‍යාංශ 30ක් විතර තියෙනවා. අපි මෙම සංඛ්‍යාව පවත්වා ගෙන තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා ගනිමු. මෙය දැනට පවතින ව්‍යවස්ථාපිත සීමාව වන අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රමාණය 30ක් බව තහවුරු කරයි. මෙය ආණ්ඩුවේ තාර්කික ව්‍යූහයක් සැලසුම් කිරීම සඳහා ධවල පත්‍රිකාවකින් නිර්දේශ කර ඇති අමාත්‍යාංශ 15 ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයකි.

2020 දී නිකුත් කරන ලද “ශ්‍රී ලංකාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල පිහිටුවීම සඳහා තාර්කික ක්‍රමයක්” යන මාතෘකාවෙන් යුත් Verité පර්යේෂණ ධවල පත්‍රිකාව, රජය සඳහා ප්‍රශස්ත තාර්කික ව්‍යුහයක් සැපයීම සඳහා පහත අමාත්‍යාංශ 15 දක්වා ඇත.

1. මුල්‍ය සහ සැලසුම්

2. කෘෂිකර්මය

3. ස්වදේශ කටයුතු සහ රාජ්‍ය පරිපාලනය

4. යුක්තිය

5. ශ්රමය

6. විදේශ කටයුතු

7. ආරක්ෂක

8. මහජන උපයෝගිතා

9. පවුල සහ ප්‍රජා සංවර්ධනය

10. අධ්‍යාපනය සහ පර්යේෂණ

11. වරාය, නාවික සහ සිවිල් ගුවන් සේවා

12. සමාජය සහ සංස්කෘතිය

13. සෞඛ්යය

14. ආර්ථික කටයුතු

15. පරිසරය

වෙරිටේ රිසර්ච් සමස්ත අමාත්‍යාංශ 15 වෙත පැමිණියේ රජයේ කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ව්‍යුහයක් සැලසුම් කිරීමේ හොඳම මූලධර්ම යෙදීමෙනි.

වෙරිටේ රිසර්ච් විසින් කරන ලද විශ්ලේෂණවලින් පෙනී ගියේ කැබිනට් අමාත්‍යාංශ පිහිටුවීමේ වත්මන් ප්‍රවේශය රජයට කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී වීමට ඇති හැකියාවට බාධාවක් බවයි. රජය ගොඩනැගීමේ අතාර්කිකත්වය තීරණාත්මක ගැටළු දෙකකින් පැන නගී: (1) ඛණ්ඩනය – අදාළ විෂයයන් විවිධ අමාත්‍යාංශ හරහා බෙදී ඇති විට සහ (2) නොගැලපීම – සම්බන්ධ නොවන විෂයයන් තනි අමාත්‍යාංශයක් යටතේ එකට කාණ්ඩගත කිරීම.

අතීතයේ දී, මෙම ගැටළු දෙක නිසා තීරණ ගැනීමේ සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයන්, රජයේ වගවීම සහ ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව අඩු වීම සහ පිරිවැය වැඩි කිරීම සිදු විය. එබැවින් ප්‍රශස්ත ලෙස සැලසුම් කර ඇති අමාත්‍යාංශ සංඛ්‍යාවකින් පමණක් නොව, එක් එක් අමාත්‍යාංශවලට විෂයයන්, කාර්යයන් සහ ආයතන නිසි ලෙස පැවරීමෙන් මෙම ගැටලු නිරාකරණය කිරීම ඵලදායී හා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක වන රජයක් ඇති කර ගැනීමේ ප්‍රධාන සාධකය බව ධවල පත්‍රිකාව සඳහන් කරයි. .

මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා, ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති අමාත්‍යාංශ 15 ක ප්‍රශස්ත ලෙස නිර්මාණය කර ඇති ව්‍යුහය තුළට ගැලපෙන පරිදි, නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමේ ගැසට් පත්‍රයක තිබිය යුතු සියලුම ශ්‍රී ලංකා රජයේ කාර්යයන්, නීති සහ ආයතනවල සම්පූර්ණ සිතියම්ගත කිරීමක් Verité Research විසින් සකස් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *