ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය පිළිබඳව රුසියාවෙන් ප්‍රකාශයක්…

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයන් එහි අභ්‍යන්තර කටයුත්තක් බව රුසියානු විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශිකා මාරියා සකාරෝවා මහත්මිය පැවසුවාය.

“ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයන් එහි අභ්‍යන්තර කටයුත්තක් බව අපි විශ්වාස කරන අතර මිත්‍රශීලී ලෙස අප සලකන එම රටේ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය එහි ව්‍යවස්ථාවට සහ ඵලදායි නීතිවලට අනුකූලව තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු,” ඇය පැවසුවාය.

“අපි නව රජයක් පිහිටුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර ඒ සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අපි සූදානම්. වැඩි කල් යන්නට මත්තෙන් තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරන අතර නව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ජාතික ආර්ථිකයේ අර්බුදයෙන් මිදීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇතැයි ද ඇය සඳහන් කළාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *