විසර්ජන පනත බලාත්මක කෙරේ

2022 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත කථානායකවරයා විසින් සහතික කර  තිබේ.

2022 ජනවාරි 01 දිනයෙන් ආරම්භවී 2022 දෙසැම්බර් 31 දින අවසන් වන මුදල් වර්ෂය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවේ වියදම් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට මෙලෙස කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ විසින් සිය අත්සන අද (10) දිනයේ තැබූ බව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

මෙම පනත් කෙටුම්පත පළමුවර කියවීම සඳහා පසුගිය ඔක්තෝබර් 7 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණි.

ඉන් අනතුරුව පසුගිය නොවැම්බර් 12වනදා මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවීම සඳහා ( අයවැය කථාව ) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදි.

මේ අනුව දින 7ක විවාදයක් පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව නොවැම්බර් 22 වනදා දෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණු අතර එය වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

ඊට පක්ෂව ඡන්ද 153 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 60 ක් ලැබුණි.

ඉන් අනතුරුව නොවැම්බර් 23 වනදා සිට අද දක්වා පැවති කාරක සභා අවස්ථාවේදී එක් එක් අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගැනීම හා සම්මත කිරීම සිදු විය.

මේ අනුව අද දින තෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණු අතර එහිදී සංශෝධන සහිතව විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

ඒ අනුව විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 157 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ඡන්ද 64 ක් ලැබුණි.

මේ අනුව අද දිනම පස්වරුවේ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා 2022 වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට සිය සහතිකය සටහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව අද දින සිට 2021 අංක 30 දරණ විසර්ජන පනත වශයෙන් මෙය බලාත්මක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *