විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය – සිසුන්ට දින හතක කාලයක්

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කරන බව UGC සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පැවසීය. අමරතුංග මහතා පැවසුවේ උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල පිළිබඳව සෑහීමකට පත් නොවන සිසුන්ට සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා සිට පිළිතුරු පත්‍ර නැවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි බවයි.

“කෙසේ වෙතත්, අප විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්පත් ඇගයීම ආරම්භ කරන විට නැවත නිවැරදි කිරීමේ ප්‍රතිඵල නිකුත් නොවනු ඇත. එබැවින් නැවත නිවැරදි කිරීම් සඳහා ඉල්ලුම් කර සංශෝධිත ප්‍රතිඵල ලබා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබිය හැකි අය සඳහා අපි ස්ථාන කිහිපයක් ලබා දෙන්නෙමු, ”ඔහු පැවසීය.

නැවත නිවැරදි කිරීම් අවසන් වූ පසු, UGC විසින් සිසුන්ට විශ්ව විද්‍යාල සඳහා අයදුම් කිරීමට ඉඩ සලසමින් සතියකට එහි පද්ධති නැවත විවෘත කරන බව UGC ප්‍රධානියා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *