විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය නියමිත දිනය ප්‍රකාශයට පත් වේ

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) 2022-2023 වසර සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ නියමිත දිනය අද ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ඒ අනුව 20222/2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ (උ/පෙළ) විභාගය සමත් වූ අය සඳහා ඔක්තෝබර් 5 හෝ ඊට පෙර අයදුම්පත් එවන ලෙස අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *