විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සම්මේලනය ගත් තීරණය සම්බන්ධව විභාග කොමසාරිස් සතුටට…

2022 (2023) උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමට සහභාගී වීමට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමයේ සම්මේලනය (FUTA) ගෙන ඇති තීරණය විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා අද අගය කරයි.

විෂයයන් 12ක් සඳහා පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ඉතිරි විෂයයන් සඳහා පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම සඳහා ඔවුන්ගේ දායකත්වය කඩිනමින් ලබාදෙන ලෙස කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා FUTA වෙතින් ඉල්ලා සිටියේය.

එමෙන්ම, උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් අවසන් කිරීමේ උත්සාහයට එක්වන ලෙස කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සියලුම ගුරුවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *